Responsive image

关于变更注册资本的公告

2020-10-30

根据苏银保监复﹝2020﹞468号文件批复,本公司注册资本由人民币376033.661182万元增至人民币876033.661182万元。现已完成相应工商变更登记手续。
特此公告。

                        江苏省国际信托有限责任公司          
                                  2020年10月30日                  

上一篇:江苏信托与华夏银行联合举办“2020年可持续投资论坛”

下一篇:江苏信托参与首次信托业标准化监管数据成功采集